CÔNG VĂN - TÀI LIỆU - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

CÔNG VĂN - TÀI LIỆU

CÔNG VĂN SỐ 2873/BGDĐT-QLCL VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Xem tiếp +

CÔNG VĂN SỐ 1224 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

Công văn số 1224 của Bộ Y Tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xem tiếp +

CÔNG VĂN SỐ 2425 CỦA SGDĐT VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công văn số 2425 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Xem tiếp +

CÔNG VĂN SỐ 2405 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công văn số 2405 về việc phòng và chống dich Covid trong tình hình mói

Xem tiếp +

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI KHỐI 12

Công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với khối 12 trung học phổ thông

Xem tiếp +

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI THPTQG VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem tiếp +

Công văn 809 của Sở giáo dục chỉ đạo hướng dẫn về việc tăng cường dạy học qua Internet

Công văn 809 của Sở giáo dục chỉ đạo hướng dẫn về việc tăng cường dạy học qua Internet

Xem tiếp +