Kỷ yếu học sinh

Bộ ảnh kỷ yếu học sinh khóa 2017 - 2020

Concept: "Cô gái Hà Lan"

Concept: "THÁNG NĂM KHÔNG TRỞ LẠI"

 

Concept: "PARTYNIGHT"

Concept: "Diệp vấn"

 

Bộ ảnh kỷ yếu học sinh khối 12 khóa 2016 - 2019